Эта книга находится в разделах

Список книг по данной тематике

Реклама

Аделаида Сванидзе.   Ремесло и ремесленники средневековой Швеции (XIV—XV вв.)

Список сокращений

Архив — ГПБ, отдел рукописных фондов, Швед. Q, XIII, № 1.

ГАИМК — Госуд. Академия истории материальной культуры им. Н. Я. Марра.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. СПб.

Akad. Handlingar — Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. Stockhalm.

ANS — Anteckningar om Norrköpings Stad. Sami. och utg. af. Fr. Hertzman och Ludv. Ringborg. Del. I. Norrköping, 4851; del. II. Örebro, 1857.

Arboga tb —Arboga stads tankebok. Del. I (1451—1472), 2 (1473— 1492). Utg. av E. Noreen och T. Wennström. Uppsala, 1935, 1937.

Biärköa Rätten — Bjärköa Rätten. Utg. av J. Hadorph. Stockholm, 1687.

Bjr — Bjärköarätten.— Svenska landskapslagar. Utg. av Å Holmbäck och E. Wessén. Ser. 5. Stockholm — Uppsala, 1946.

DHFT — Dalarnas Hembygds — Förbunds Tidskrift. Utg. av Dalarnas Hembygdsförbund. Hedemora.

Dipl. Dal.— Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalårne. Sami. o. utg. af. C. G. Kroningssvärd och. J Lidén Del 1. Stockholm, 1842; Del. 2, 3. Fahlun, 1844, 1846.

Dipl. Sv.— Diplomatarium Suecanum. Utg. av J. G. Liljegren m. fl. Bd. 1—8. Stackholm, 1829—1959.

Erikskrönikan — Erikskrönikan. Utg. av R. Pipping.— SFS, hf. 231, bd. 68. Uppsala, 1963.

Göteborgs Handlingar.— Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles Handlingar.

HGbll — Hansische Geschichtsblätter. Leipzig.

HT — Historisk Tidskrift.

Jönk. tm.— Jönköpings stads tänkebok 1456—1548, hf. 1—3. Utg. av A. Ramm. Jönköping, 1907, 1910, 1914.
Kalmars tm.— Kalmar stads Tankebok. Utg. av J. Modéer och S. Engström. Hf. 1—2. Uppsala, 1945—1949.

Karlskrönikan —Nya eller Karlskrönikan (1389—1452). Utg. av G. E. Klemming. Stockholm, 1866.

K. Landslag — Konung Christoffers Landslag.— Schlyter, v. XII, Lund, 1869.

Mantal i Dalarne — Uppgifter på mantal m. m. i Dalarne, under åtskilliga år, emellan 1688 och 1021. Utg. av C. G. Kröniingssvärd. afd. I, № 1—25. Faihlun, 1844.

M. E. Landslag — Konung Magnus Erikssons Landslag.— Schlyter, v. X. Lund, 1862.

MSUB —Malmö stads urkundsbok. Utg. av L. Weibull. Bd. I. Malmö, 1917.

NMH — Nordiska Museets Handlingar. Stockholm.

Norbotten — Norrbottens läns hämbygdsförenings årsbok.

NumM— Numismatiska Meddelanden.

Pergamentsbref — Svenska Riks-archiwets Pergamentsbref från och med år 1351. Utg. av N. A. Kullberg. Afd. I (136)1—1382), Stockholm, 1866.

Privilegier — Privilegier, Resolutioner och förordningar for Sveriges städer. Första del (1251 — 1523). Utg. av N. Herlitz. Stockholm, 1927.

Schlyter — Samling af Sveriges Gamla Lagar. Utg. af D. G. J. Schlyter. V. I—XIII. Lund, 1827—1877

SFS — Svenska Fornskrift-Sällskapet.

SITVL — Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska Vetekskapssamfundet i Lund.

Skråordningar — Skrå-ordningar. Utg. af G. E. Klemming.— SFS, Stockholm, 1856.

SSEÅ — Samfundet S : t Eriks årsbok. Stockholm.

Stadslag — Konung Magnus Erikssons Stadslag.— Schlyter, v. XI. Lund, 1865.

St. sb. 1, 2 —Stockholms stads skottebok 1460—1468 samt strödda Räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460—1473. Utg. av J. A. Aknquist. Stockholm, 1926; Stockholms stads skotteboken 1501—1510. Utg. av H. Hildebrand och L. M. Bååth. Stockholm, 1915.

St. tb. 1, 2, 3—Stockholms stads tänkeböcker. Hf. I (1474—1483). Utg. av E. Hildebrand. Stockholm, 1917; Hf. 2 (148341492). Utg. av G. Carlsson. Stockholm, 1944; Hf. 3 (1492—1500). Utg. av. J. A. Almquist. Stockhalm, 1930.

C. G. Styffe. Bidrag — Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver, saml. o. utg. af C. G. Styffe. Bd. 1—5. Stockholm. 1859—1889.

Sv. Dipl.— Svenskt Diplomatarium, från och med 1401. Utg. genom

C. Silfverstolpe. Bd. 1—4. Stockholm, 1875—1904. UFT — Upplands Fornminnesförenings Tidskrift. Uppsala. USP —Uppsala stads privilegier (1314—1787). Utg. av C. M. Kjellberg. Uppsala, 1907. VFT — Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift. YVgLf — Yngre Vastgötalagens äldsta fragment. Utg. of G. E. Klemming.—SFS, bd. 37, 1880.
загрузка...
Другие книги по данной тематике

Любовь Котельникова.
Итальянское крестьянство и город в XI-XIV вв.

Джуэтт Сара Орне.
Завоевание Англии норманнами

А. Л. Станиславский.
Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории

Н. П. Соколов.
Образование Венецианской колониальной империи

В. В. Самаркин.
Историческая география Западной Европы в средние века
e-mail: historylib@yandex.ru